ERP (Enterprise Resource Planning)

ระบบ ERP คือซอฟท์แวร์สำหรับการวางแผนการจัดการ โดยจะมีการรวมข้อมูลทุกอย่างบันทึกไว้ในฐานข้อมูลหลัก ทำให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายอื่นๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการออกมาได้ทันที และทำให้องค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกส่วนงานของธุรกิจ

บริษัทไหนที่เหมาะกับระบบ ERP

เป็นคำถามที่ยอดฮิตมาก ERP ฟังแล้วดูเหมือนระบบใหญ่มาก แต่จริงๆ แล้ว การบริหารและจัดการงานของทุกบริษัทตั้งแต่ ขนาดเริ่มต้น ถึง บริษัทขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย function หรือ งานที่ทำคล้ายคลึงกัน ซึ่งได้แบ่งออกเป็น Module ย่อยๆ ในหัวข้อ “ระบบ ERP ประกอบไปด้วย”

ระบบ ERP ประกอบไปด้วย

งานขาย และบริการหลังการขาย

CRM, การตั้งราคาสินค้า, โปรโมชั่น, คิดค่าคอมมิชชั่น, ใบเสนอราคา, อนุมัติใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, การวางบิล, รายงานวิเคระห์การขาย

งานจัดซื้อ

ประวัติ Supplier, ประวัติการซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ระบบแจ้งเตือน และสร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติ, การอนุมัติใบสั่งซื้อ, ติดตามสถานะการสั่งซื้อ, รายงานต่างๆ

บริหารจัดการคลังสินค้า

สร้าง Location ได้ไม่จำกัด, ทราบสถานะของ Stock ได้แบบ realtime, เชื่อมต่อกับใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ใบเบิกของ ใบสั่งผลิต ใบรับของ ใบส่งของ

บัญชี และการเงิน

รองรับทั้งระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง, เงินสดย่อย, เงินทดรองจ่าย, ทะเบียนทรัพย์สิน

 

ลูกค้า และ คู่ค้า

รองรับระบบข้อมูลลูกค้า และคู่ค้า การให้เครดิต

รายงาน

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี, รายงานสินค้าคงเหลือ, รายงานสินค้าและวัตถุดิบ, งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล, รายงานลูกหนี้คงเหลือ, รายงานเจ้าหนี้คงค้าง, รายงานลูกหนี้รายตัว, รายงานเจ้าหนี้รายตัว, รายงานบัญชีแยกประเภท

 

วิเคราะห์โครงการ

ตั้งงบประมาณ และ ติดตามสถานะทางการเงิน รายรับ รายจ่ายของแต่ละโครงการ เชื่อมต่อกับข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ใบสำคัญต่างๆ

ทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลพนักงาน ช่วยในการเลือกพนักงานเข้า ประเมินผลพนักงาน กำหนดแผน Training พนักงานแต่ละส่วน ขาดลา มาสาย การกำหนด Expense Claim หรือการเบิกเงินค่าเดินทาง และค่าอื่นๆ ก็สามารถทำได้ทั้งหมด

นอกจากเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานให้สูงยิ่งขึ้น ยังสามารถใช้กำหนดงบประมาณโดยรวมของทรัพยากรบุคคล เพื่อง่ายต่อการจัดการงบประมาณในอนาคตอีกด้วย

วางแผน และผลิต

กำหนด BOM, ขั้นตอนการผลิต, ต้นทุนมาตรฐาน, เชื่อมต่อกับงานขาย จัดซื้อ สต๊อก, ออกใบสั่งผลิต, วางแผนและ ควบคุมการผลิต, วัดประสิทธิภาพการผลิต

 

Fleet

จัดคิวรถ, ใบหยิบของ, ควบคุมรถส่งของ, เก็บประวัติรถ, ประวิติการทำประกันภัย, ประวัติการซ่อมบำรุง, ข้อมูลคนขับ

 

ระบบบัญชีแยกประเภท (AR)

บันทึกข้อมูลตั้งลูกหนี้
บันทึกวางบิล และพิมพ์ใบวางบิล
บันทึกรับเป็นเงินสด เช็ค เงินโอน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินบันทึกเงินมัดจำล่วงหน้าค่าสินค้า และควบคุมการหักเงินมัดจำ
รายงานทะเบียนคุมลูกหนี้,รายงานเช็คคืน
รายงานลูกหนี้คงค้าง
รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้รายงานภาษีขาย
รายงานทะเบียนคุมการรับเงินรายงานทะเบียนคุมเช็ครับรายงานควบคุมเงินมัดจำ

ระบบบัญชีแยกประเภท (AP)

บันทึกข้อมูลตั้งเจ้าหนี้
บันทึกจ่ายเงินเป็นเงินสด เช็ค เงินโอน และพิมพ์จ่ายใบเช็คจ่าย หนังสือรับรองภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
บันทึกจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าค่าสินค้า และควบคุมการหักเงินมัดจำ
รายงานทะเบียนคุมเจ้าหนี้
รายงานเจ้าหนี้คงค้าง
รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้รายงานภาษีซื้อ, ภงด.3, ภงด.53
รายงานทะเบียนคุมใบสำคัญจ่าย
รายงานทะเบียนคุมเช็คจ่าย

ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash)

การเบิกเงินสดย่อย และพิมพ์ใบเบิกเงินสดย่อย
การตั้งวงเงินสดย่อยมากกว่า 1 วงเงิน
บันทึกสรุปเบิกชดเชยเงินสดย่อย โดยรวบรวมใบเบิกย่อยตามช่วงเวลาที่เลือก และสร้างใบสำคัญจ่ายอัตโนมัติ

ระบบเงินทดรองจ่าย (Advance Payment)

การบันทึกเบิกเงินทดรอง และพิมพ์ใบเบิกเงินทดรอง
การบันทึกเคลียร์เงินทดรอง และสร้างรายการรับเงินจ่ายอัตโนมัติสำหรับกรณีเหลือคืนหรือต้องจ่ายเพิ่ม
รายงานเบิกเงินสดย่อย
รายงานประวัติการสรุปชดเชยเงินสดย่อย
รายงานประวัติการเบิกเงินทดรองจ่าย

ระบบทะเบียนทรัพย์สิน (Fixed Asset)

การประมวลผลค่าเสื่อมาคาแบบเส้นตรง
การบันทึกข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินแต่ละรายการ เช่น ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร
รายงานทะเบียนทรัพย์สินถาวร
รายงานค่าเสื่อมราคา